Mums rūp Tavs privātums

Privātuma politika ietver:

Izmantojot Ceļosim.lv apkalpotās mājas lapas, no Tevis var tikt prasīta personīga rakstura informācija, tai skaitā informācija, kas ir nepieciešama, lai varētu iegādāties ceļojumus, pierakstīties informatīvajām jaunumu vēstulēm vai iesniegt jautājumus. Ceļosim.lv Tevis iesniegtos personīgos datus izmantos ar īpašu piesardzību un cieņu.
Ceļosim.lv izmantos Tavus personīgos datus, lai izpildītu savas saistības attiecībā uz ceļojumu organizēšanu un maksājumiem. Tavi personīgie dati var tikt izmantoti sekojošiem nolūkiem: uzskaitei, rēķiniem un auditam, ceļojumu pārdošanas līguma slēgšanai, tūrismu piedāvājumu sagatavošanai, drošības pasākumiem, pārvaldes un juridiskiem mērķiem, sistēmas pārbaudēm, uzturēšanai un paplašināšanai, saziņai ar klientiem u.c. mērķiem.

Kādi dati tiek apkopoti?

Mēs apkopojam informāciju, ko lietotājs iesniedz ar mūsu tīmekļa vietņu, lietotņu un pakalpojumu starpniecību, piemēram, vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru, atsevišķos gadījumos personas kodu un dzīves vietas adresi.
Mēs arī apkopojam datus (sīkdatnes) par lietotāju saskarsmi ar mūsu tīmekļa vietnēm un lietotnēm. Turklāt mēs arī ievācam informāciju no Tava datora vai ierīces, piemēram, Tavu IP adresi, izmantoto pārlūkprogrammu un valodas iestatījumus. Šos datus apkopo pakalpojumu sniedzēji, piemēram, Google Analytics, UserOutreach.com bet ne tikai.
Mēs glabājam e-pasta saraksti ar klientiem un ar potenciālajiem klientiem, kas var saturēt personas datus. Šāda apstrāde ir vajadzīga Ceļosim.lv leģitīmo interešu ievērošanai (pierādījumu nodrošināšanai pret prasījumiem par tūrisma pakalpojuma neatbilstību un/vai līgumsaistību izpildi, kā arī pierādījumu nodrošināšanai pret iespējamo prasījumu, kas izriet no delikta) piecus gadus no pakalpojuma izpildes vai e-pasta sarakstes pabeigšanas dienas.

Kā dati tiek izmantoti?

Informācija, ko mums iesniedz lietotājs (piemēram, vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs) tiek izmantota, lai, piemēram, sazinātos ar lietotāju vai sagatavoto viņa pieprasīto ceļojumu.
Dati par to, kā lietotājs izmanto mūsu tīmekļa vietnes un lietotnes, tiek apkopoti statistikas nolūkos, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietnes un lietotnes, un parādītu pielāgotu saturu.

Trešo personu pakalpojumi (Third Party Services)

Pamatojoties uz Tavu izvēlēto ceļošanas kārtību, mums var rasties nepieciešamība nodot Tavus personīgos datus lidsabiedrībām, tūroperātoriem, viesnīcām, vēstniecībām un citiem uzņēmumiem, kas ir iesaistīti Tava ceļojuma un ar to saistīto pakalpojumu organizēšanā, kā arī citām partnerkompānijām, datu apstrādes firmām, kas strādā mūsu uzdevumā, kredītkaršu maksājuma centriem u.c. organizācijām, kā rezultātā Tavi personīgie dati var tikt nosūtīti ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas robežām.
Tīmekļa vietnēs un lietotnēs tiek izmantoti pakalpojumi, piemēram, Google Analytics, UserOutreach.com (bet ne tikai), lai izsekotu lietotāju darbības. Mēs izmantojam Google, Facebook u. c. trešo personu pakalpojumus, lai apkopotu anonīmus datus un izmantotu tos atbilstošāku reklāmu piedāvājumam.

Sīkfaili un apkopotie vai anonīmie dati

Mēs izmantojam sīkfailus mūsu tīmekļa vietnēs un pakalpojumos dažādos veidos, identificējot lietotājus kā unikālas, bet anonīmas personas. Sīkfailu lietošana palīdz mums uzlabot Tev sniegtos pakalpojumus, piemēram, neļaujot Tev vēlreiz ievadīt informāciju, ko jau esi ievadījis. Sīkfailu lietošana palīdz reģistrēt apmeklētāju skaitu un apkopot statistiku un informāciju par to, kā lietotāji izmanto Ceļosim.lv pakalpojumus. Mēs izmantojam statistiku, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietņu, lietotņu un pakalpojumu kvalitāti, kā arī veidotu lietotājam pielāgotu saturu ar reklāmu palīdzību. Visi šie dati tiek apkopoti anonīmi, tas nozīmē, ka mēs nevaram savienot datus ar individuālu lietotāju vai autentificētu lietotāju, kas pieteicies vietnē ar mūsu tiešsaistes autentifikācijas pakalpojumu.

Personas datu apstrādes principi:

Ceļosim.lv, veicot personas datu apstrādi, nodrošina katras personas privātās dzīves neaizskaramības tiesības, stingri ievēro Regulas prasības un piemērojamo normatīvo aktu prasības un citu tiesību aktu prasības, kā arī šādus principus:
personas dati tiek vākti tikai konkrētiem un likumīgiem mērķiem un tos apstrādā tikai tādiem mērķiem, kas atbilst noteiktajiem personas datu ievākšanas mērķiem;
personas dati tiek apstrādāti precīzi, godīgi un likumīgi;
personas dati ir precīzi un, ja tas nepieciešams personas datu apstrādei, pastāvīgi tiek atjaunināti. Dati, kuri ir neprecīzi vai nepilnīgi, tiek izlaboti, papildināti, izdzēsti vai to apstrāde tiek izbeigta;
personas dati ir identiski, atbilstoši un tādā apjomā, kāds nepieciešams datu vākšanai un turpmākai apstrādei;
personas dati tiek glabāti tādā formā, kas pieļauj datu subjektu identificēšanu ne ilgāk, kā nepieciešams mērķiem, kādiem šie dati apkopoti un apstrādāti;
personas dati tiek apstrādāti saskaņā Regulas prasībām un piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

Mums ir tiesības izmantot Tavus personas datus, lai:
administrētu tīmekļa vietni;
uzlabotu mājas lapas pārlūkošanas iespējas, personalizējot vietni;
dotu Tev iespēju izmantot vietnē pieejamos pakalpojumus;
nosūtītu Tev vispārīga rakstura (ne reklāmas nolūkos) komerciālus paziņojumus;
nosūtītu Tev Tevis konkrēti pieprasītos e-pasta paziņojumus;
nosūtītu Tev mūsu vēstkopu un citu reklāmas informāciju saistībā ar mūsu uzņēmējdarbību;
risinātu Tev vai par Tevi iesniegtus jautājumus un sūdzības attiecībā uz tīmekļa vietni.

Personas datu apstrādes mērķi
Personas dati var tikt apstrādāti šādiem mērķiem: tiešais mārketings (tikai ar iepriekšēju personas piekrišanu), personas identitātes noteikšana, personas datu pareizības pārbaude, finanšu pakalpojumu sniegšana un citu darījumu noslēgšana, izpilde un kontrole, līgumu un klientu uzskaite, finansiālo zaudējumu novēršana, Ceļosim.lv tiesību un likumīgo interešu aizsardzība un aizstāvība, maksātspējas novērtēšana, parāda pārvalde, piemērotu pakalpojumu sniegšana;
Lietotājs var nepiekrist savu personas datu apstrādei minētajiem mērķiem, kā arī atsaukt jau doto piekrišanu, iesniedzot Ceļosim.lv rakstveida iesniegumu par piekrišanas atsaukšanu; iesniegums tiek izskatīts 1 (viena) mēneša laikā no tās saņemšanas dienas. Piekrišanu nevar atsaukt gadījumos, kad Lietotājam jau ir spēkā esoši līgumi ar Ceļosim.lv vai ja Līgumi izbeigti, bet vēl palikušas neizpildītas saistības /parādi pret Ceļosim.lv, kuras Lietotājam ir jāizpilda /jāsamaksā.
Lietotājs var jebkurā laikā atteikties no Ceļosim.lv komerciālu paziņojumu saņemšanas, un Lietotājam ir tiesības nepiekrist personas datu apstrādei tiešā mārketinga mērķiem. Lietotājs var atsaukt jau doto piekrišanu personas datu apstrādei tiešā mārketinga mērķiem, skaidri un nepārprotami paužot savu gribu rakstveida iesniegumā, iesniedzot to Ceļosim.lv darbiniekam vai pārstāvim, rakstot uz e-pastu info@celosim.lv
Ceļosim.lv lietotāja personas datus var nodot trešajām personām tikai tad, ja Lietotājs ir devis šādu piekrišanu vai tas nepieciešams Ceļosim.lv līgumisko attiecību izpildei vai trešās personas likumīgu interešu aizstāvībai, kurai tiek sniegti Personas dati, un ja Lietotāja intereses nav svarīgākas, kā arī gadījumos, kad to prasa spēkā esošie tiesību akti.

Datu atklāšana

Mums ir tiesības atklāt informāciju par Tevi mūsu darbiniekiem, amatpersonām, pilnvarotajiem, piegādātājiem vai apakšuzņēmējiem tiktāl, ciktāl tas ir pamatoti nepieciešams šajā privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.
Papildus mums ir arī tiesības atklāt Tavus personas datus:
tādā apmērā, kādā mums to nosaka likums;
saistībā ar jebkādu tiesvedību vai iespējamu tiesvedību;
lai noteiktu, izmantotu vai izstāvētu mūsu likumīgās tiesības (tostarp informācijas sniegšana citām personām, lai novērstu krāpšanu un samazinātu kredītrisku);
jebkurai personai, kura pēc mūsu pamatota uzskata varētu vērsties tiesā vai citā kompetentā iestādē šādu personas datu atklāšanas nolūkos, gadījumos, kad pēc mūsu pamatota ieskata šāda tiesa vai iestāde varētu pamatoti pieprasīt minēto personas datu atklāšanu.
Izņemot šajā privātuma politikā norādītajos gadījums, mēs neatklājam Tavus datus nekādām trešajām personām.

Tavas tiesības un izvēle

Tev ir tiesības pieprasīt piekļuvi mūsu rīcībā esošajai informācijai par Tevi. Tomēr pirms šādas informācijas sniegšanas mums jāpārliecinās par to, ka zinām, kas esi. Ja vēlies pieprasīt piekļuvi saviem datiem, lūdzu iesniedz iesniegumu Ceļosim.lv pa e-pastu info@celosim.lv.
Ja pārlūko tīmekli un nevēlies, ka Tava apmeklējuma laikā par Tevi tiek apkopoti personas dati iesakām aktivizēt privātās pārlūkošanas režīmu savā pārlūkprogrammā.
Tev ir tiesības neatļaut mums apstrādāt Tavus personas datus reklāmas nolūkos, jebkurā laikā nosūtot attiecīgu e-pastu uz info@celosim.lv vai pārtraucot saņemt mūsu jaunumu vēstules, nospiežot uz īpaši izveidotas atteikšanās saites, katras jaunumu vēstules beigās.

Tavu personas datu drošība

Mēs veicam saprātīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai novērstu Tavu personas datu zudumu, ļaunprātīgu izmantošanu vai izmainīšanu.
Visus Tevis sniegtos personas datus mēs uzglabājam drošos (ar parolēm un ugunsmūriem aizsargātos) serveros.
Protams, datu pārraide internetā pati par sevi ir nedroša, un mēs nevaram garantēt drošību ar interneta starpniecību pārsūtītajiem datiem.